Calculator
salariu
  • Salariul
  • EUR 4,6303
  • USD 3,9308

Formulare și declarații contabile

Formulare contabile online: impozit pe profit, declarație de venituri, decont TVA, livrări, prestări de servicii, achiziții, direcționare 2% din impozitul pe venit etc.

Formulare contabilitate

Sursa: www.anaf.ro

010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (OMFP 35/2014) Descarcă

Se completează de persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică. Declarația de înregistrare se completează la înființare, iar declarația de mențiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor. Se completează în două exemplare.

095 Cerere de înregistrare în / radiere din / Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 1180/2012) Descarcă

În vederea înscrierii (radierii) în Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie să depună o serie de documente prevăzute în ordinul menționat, printre care și acest formular. Cererea se soluționează în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării la organul fiscal.

100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat (OPANAF 4024/2014) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Descarcă

Se completează de plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat. Se folosesc programele respective, puse la dispoziție gratuit de Ministerul Finanțelor Publice. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Ceilalți contribuabili depun declarația la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat și ștampilat conform legii.

101 Declarație privind impozitul pe profit (OPANAF 4024/2014) Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Descarcă

Se completează anual de către plătitorii de impozit pe profit. Declarația privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistență. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat și ștampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Conform OPANAF 2520/2010, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001.

150 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OMFP 847/2009) Descarcă

Se utilizează pentru obținerea dreptului de acces la serviciul de depunere on line a declarațiilor fiscale. Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completează, se transmite electronic și se listează prin funcționalitățile puse la dispoziție de serviciul "Depunere declarații on-line". Aceasta cerere va fi însoțită de: documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original și în copie; documentul, în original și în copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului; documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declarațiile fiscale pentru contribuabil; (acest document se depune în situația în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat). Documentele se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscală. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se obține în urma procedurii explicate în instrucțiunile aferente depunerii on-line.

200 Declarație privind veniturile realizate din România (OPANAF 3883/2013) Descarcă

Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din: - Activități independente; - Cedarea folosinței bunurilor; - Activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real; - Piscicultură; - Silvicultură; - Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise; - Operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul www.e-guvernare.ro

230 Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor (OPANAF 4018/2014) Descarcă

Se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în următoarele situații : - au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările și completările ulterioare și solicită restituirea acestora; - optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult. Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult. Se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice. Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

300 Decont de taxa pe valoarea adăugată (OPANAF 1790/2012). Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Descarcă

Se completează de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001.

390 VIES Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (OPANAF 3162/2011). Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Descarcă

Se depune lunar de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări, achiziții sau prestări de servicii în țările membre ale Uniunii Europene, sau în cadrul unei operațiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001.

392A Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul ... (OPANAF 93/2014). Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Descarcă

Se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art.153 din Codul fiscal și a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată este inferioară sumei de 220.000 lei. Nu se depune dacă persoanele impozabile nu au desfășurat livrări de bunuri și prestări de servicii în anul de referință, în interiorul țării. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune în format electronic și va fi însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat.

392B Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul ... (OPANAF 93/2014). Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Descarcă

Se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art.153 din Codul fiscal și a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei. Nu se depune în situația în care persoanele impozabile nu au desfășurat în anul de referință livrări de bunuri și prestări de servicii în interiorul țării și/sau achiziții efectuate din țară. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune, în format electronic, însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat.

394 Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (OPANAF 3806/2013 ). Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Descarcă

Declarația se completează și se depune de către: a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal și care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) și (7), pentru operațiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) și taxabile cu cota prevăzută de lege; b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege. Se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-România. Declarația se poate depune la registratura organului fiscal competent (ori se comunică prin poștă cu confirmare de primire) în format electronic, pe suport electronic, însoțit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat și ștampilat, conform legii. Declarația se completează/validează cu ajutorul programului de asistență, care poate fi descărcat de pe portalul ANAF.

710 Declarație rectificativă (OPANAF 1340/2009). Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Descarcă

Se utilizează pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reținere la sursă, precum și a contribuțiilor sociale datorate de angajatori și reținute de către aceștia de la asigurați. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice. Obligațiile de plată la bugetul de stat sunt cuprinse în Nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 17 la OPANAF 101/2008, cu modificările și completările ulterioare. Conform OPANAF 2520/2010, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001.

Declarații editabile

 

D010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (OMFP 250/2013) Descarcă

Se completează de persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică. Declarația de înregistrare se completează la înființare, iar declarația de mențiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor. Se completează în două exemplare.

D070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (OMFP 250/2013) Descarcă

Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptați contribuabilii care desfășoară exclusiv activități într-o formă de asociere. Declarația se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poștă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit:organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

D097 Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (OPANAF 3884/2013) Descarcă

Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din Codul fiscal, care au obligația să notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în condițiile prevăzute de art. 1563 alin.(11) și alin.(12) din Codul fiscal.


D200 Declarație privind veniturile realizate din România (OPANAF 3883/2013) Descarcă

Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din: - Activități independente; - Cedarea folosinței bunurilor; - Activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real; - Piscicultură; - Silvicultură; - Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise; - Operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

D220 Declarație privind venitul estimat/norma de venit (OPANAF 184/2013) Descarcă

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din: activități independente; cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă; activități agricole impuse în sistem real; silvicultură și piscicultură. Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor și cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, pentru exercitarea opțiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, precum și pentru recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii. Declarația se depune și de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit. Declarația se completează pe surse și categorii de venit, de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular. Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

D230 Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (OPANAF 476/2013) Descarcă

Se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate acestora, în următoarele situații: - au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările și completările ulterioare și solicită restituirea acestora ; - optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult; contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult; - contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obținute la funcția de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.